รำมะนา

รำมะนา    เป็นกลองขึงหนังหน้าเดียว หน้ากลอง ยานผายออก หุ่นกลองนั้น รูปร่างคล้ายชามกะละมัง หรือชามอ่าง เข้าใจว่าได้แบบอย่างจากเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของมลายู ที่เรียกว่า เรบานา รำมะนามีสองชนิด คือรำมะนาสำหรับวงมโหรี และรำมะนาสำหรับวงลำตัด

รำมะนาสำหรับวงมโหรี มีขนาดเล็ก หุ่นกลองสูง หนังที่ขึ้น ตรึงด้วยหมุดโดยรอบ มีเชือกที่เรียกว่า "สนับ" สำหรับใช้หนุนข้างใน โดยรอบหน้ากลาง เมื่อหน้ากลองหย่อน เพื่อช่วยให้เสียงสูง ใช้มือตี บรรเลงในวงมโหรีและวงเครื่องสายคู่กับโทน

รำมะนาลำตัด เป็นรำมะนาขนาดใหญ่ รำมะนาชนิดนี้แต่เดิมใช้ ประกอบการร้องชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "บันตน" ซึ่งไทยได้แบบอย่างมาจากชวา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาใช้เล่นประกอบการแสดงลำตัด ซึ่งเป็นการแสดงละครชนิดหนึ่งของไทยที่นิยมกันทั่วไป

 

เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า
adirek.com