พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์แห่งแรกที่สมบูรณ์แบบ   และเปิดให้บริการประชาชนเข้าชมได้เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๓  ตัวอาคารเดิมสร้างในสมัยรัชกาลที่  ๕  โดยมิสเตอร์   เฟดเดอริก  จอนด์  แซมซัน  เป็นผู้ออกแบบตกแต่งเพื่อใช้เป็นห้างตัดเย็บเสื้อผ้า  ต่อมาได้เป็นที่ทำการของกรมโยธาธิการ  สถาบันพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บูรณะและจัดทำพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ ๗  ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที่  ๗
                ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับราชกาลที่ ๗  ได้แก่  การสืบราชสันตติวงศ์  พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ  การพระราชทานรัฐธรรมนูญ  และเครื่องราชภัณฑ์ต่าง  ๆ ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอธิบายและนำชม

      

                                                         adirek.com